शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देणेबाबत GR

शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शिथिलता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : सनिव २०२३ / प्र.क्र .१४ / कार्या १२ मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२

तारीख : ०३ मार्च , २०२३

संदर्भ : – सामान्य प्रशासन विभाग ,

शासन निर्णय क्र . एसआरव्ही -२०१५ / प्र.क्र .४०४ / का -१२ , दि . २५.०४.२०१६

प्रस्तावना : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची प्रक्रीया सुरु करण्याचे घोषित केले असून , याकरीता पदभरतीवरील निर्बंध काही कालावधीकरीता शिथिल करण्यात आले आहेत त्या अनुषंगाने भरती प्रक्रीया सुरु झाली आहे .

दरम्यानच्या कालावधीत काही लोकप्रतिनिधींकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत . सदर निवेदनांद्वारे अशी मागणी करण्यात आली आहे की , विविध कारणांमुळे ( उदा . कोरोना , सदोष मागणीपत्रे व मागणीपत्र न पाठविणे इ . )

पुरेशा जाहिराती प्रसिध्द न झाल्याने , ज्या उमेदवारांना परिक्षांना बसण्याची संधी प्राप्त झाली नाही आणि त्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे , अशा उमेदवारांना परिक्षांना बसण्याची संधी प्राप्त व्हावी ,

यास्तव शासनाने कमाल वयोमर्यादेत सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा . या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . शासन निर्णय : प्रस्तावनेत नमूद कारणांचा साधकबाधक विचार करुन या शासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत .

१ ) या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ डिसेंबर , २०२३ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संदर्भाधीन दि .२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत ( खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे ) दोन वर्षे इतकी शिथिलता ( खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे ) देण्यात येत आहे .

२ ) ज्या पदांसाठी संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात विवक्षित कारणास्तव संदर्भाधीन दि .२५.०४.२०१६ मध्ये विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा भिन्न कमाल वयोमर्यादा विहित केली आहे , अशा पदांसाठी देखील या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दि .३१ डिसेंबर , २०२३ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देय राहील .

३ ) सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी जाहिराती प्रसिध्द झालेल्या आहेत तथापि अद्याप उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याची मुदत संपलेली नाही , अशा सर्व जाहिरातींसाठी देखील वरील ( १ ) व ( २ ) नुसार कमाल वयोमर्यादेतील शिथिलता लागू राहील . त्यानुसार संबंधितजाहिरातीच्या अनुषंगाने कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता दिल्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पुरेशी मुदतवाढ देण्यात यावी .

४ ) दि . ३१ डिसेंबर , २०२३ नंतर प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातींसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकरीता संदर्भाधीन दि .२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात अथवा संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेली कमाल वयोमर्यादाच लागू राहील . सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१८०२१४६५०७ असा आहे .

हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने .

प्रत ,

१. राज्यपालांचे सचिव , राजभवन , मलबार हिल , मुंबई ,

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ,

३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , ( गीता कुलकर्णी ) उप सचिव , महाराष्ट्र शासन

४. मा . विरोधी पक्षनेता , विधानपरिषद / विधानसभा , विधानभवन , मुंबई ,

५. सर्व मा . संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य ,

६. मा.मुख्य सचिव ,

७ . मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , ( आपल्या विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालयांना हा शासन निर्णय निदर्शनास आणावा )

८. सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ,

९ . ग्रंथपाल , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , विधान भवन , मुंबई ४०० ०३२ ( १० प्रती )

१०. निवड नस्ती .

 

*मुलांचे वजन व उंची वाढवणारे पदार्थ*

*(मुलांना सतत कफ व सर्दी च्या तक्रारी नसल्यास)* 

▪️ *🍌 केळी* – कॅलरीचे प्रमाण आणि शुगर जास्त असते. त्यामुळे मुलांचे वजन लवकर वाढते.

▪️ *साय असलेले 🥛 दूध* – यामध्ये प्रोटीन आणि हाय फॅट असते. त्यामुळे मुलांचे वजन लवकर वाढते.

भात – यामध्ये कार्बोहायड्रेट अधिक असते. ते वजन वाढवण्यात फायदेशीर ठरते.

▪️ *चिकू* – यामध्ये कॅलरी आणि शुगर अधिक असते. ते बॉडी फॅट वाढवण्यास मदत करते.

▪️ *🐟 मासे* – यामधील ओमेगा ३ फॅटी अॅसिड्स, प्रोटीन मुलांच्या योग्य वाढीसाठी चांगले आहे.

▪️ *सोयाबीन* – सोयाबीन आणि त्यापासून तयार पदार्थांमध्ये प्रोटीन असते. यामुळे मुलांचे वजन वाढते.

▪️ *डाळ* – यामध्ये प्रोटीन अधिक असते. ते मुलांचे वजन वाढवण्यात फायदेशीर ठरते.

▪️ *चीज* – यामधील भरपूर प्रोटीन आणि फॅट मुलांचे वजन वाढवण्यासाठी चांगले आहे.

▪️ *अंडी 🍳*- प्रोटीनयुक्त मुलांना दररोज खाऊ घातल्याने त्यांचे वजन लवकर वाढेल.

*मुलांची उंची वाढवणारे पदार्थ*

▪️ *दही* – यामध्ये व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियम असते. त्याचा मुलांची उंची वाढवण्यात फायदा होतो.

▪️ *संत्री 🍊* – यामधील व्हिटॅमिन सीमुळे मुले ऊर्जावान राहतात आणि त्यांनी कमजोरीही दूर होते.

▪️ *डाळिंब* – यामधील अँटीऑक्सिडंट्स बुद्धी तल्लख करण्यामध्ये मदत करतात.

▪️ *पालक* – यामधील लोह, कॅल्शियममुळे मुलाची उंची वाढवण्यात मदत होते.

▪️ *पनीर* – यातील फायबर, फॉस्फरसमुळे पचन चांगले होते व दात मजबूत राहतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *